ست تقویت کننده آنتن موبایل 903
ست تقویت کننده آنتن موبایل 903

950000 تومان

این دستگاه به همراه یک عدد تغذیه

 12 ولت  جهت تقویت

 محیطی که سیگنال آنتن موبایل

ضعیف باشد مورد استفاده

قرار می گیرد

محیط تحت پوشش 100 متر

 مربع می باشددسته: تجهيزات و لوازم متفرقه

بازگشت